HOME arrowResearch arrow Organization List

Organization List

 

Director General KAWAI, Maki
Deputy Director General OKAMOTO, Hiromi


[##: Visiting Professor or Visiting Associate Professor]
[#: Adjunct] [*: additional post]
[SC: Section Chief] [UC: Unit Chief][TL: Team Leader] 

Department of Theoretical and Computational Molecular Science
(Director: SAITO, Shinji)

Division

Pro

fessor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Theoretical Molecular Science I SAITO,
Shinji
 

KODA,
Shin-ichi

MATSUMURA, Yoshihiro

  MINAMITANI, Emi

SHITADE,
ATSUO

MIWA, Kuniyuki (Res.)

HINODE, Kenji

OKUGAWA, Shinichi

Theoretical Molecular Science II ISHIZAKI, Akihito  

 

FUJIHASHI,Yuta

Computational Molecular Science

EHARA,
Masahiro
#

   

ZHAO, Pei

 

OKUMURA, Hisashi#

ITOH, Satoru

TANIMOTO,
Shoichi

(IMS Fellow)

    ISHIDA,
Tateki
 
  OKAZAKI,
Kei-ichi
#
   
Theoretical and Computational Molecular Science  

FUJITA,
Takatoshi

(Res. )

   

MORI, Hirotoshi##
YANASE, Youichi##

HIGASHI, Masahiro##

   

 

Department of Photo-Molecular Science (Director: OHMORI, Kenji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Photo-Molecular Science I

OKAMOTO,
Hiromi
#

 

 

 
Photo-Molecular Science II OHMORI, Kenji  

SUGAWA, Seiji

Sylvain de Leseleuc

TOMITA, Takafumi (Res.)

BHARTI, Vineet

KUNIMI, Masaya

Photo-Molecular Science III     NAGASAKA,
Masanari
 
KERA, Satoshi    

HASEGAWA, Yuri

(IMS Fellow)

 
(Cross Appt.) 
   
Photo-Molecular Science Ⅳ ## SHIMADA, Kenya##
FUKUI,
Ken-ichi##

KATSUKI,

Hiroyuki##

   

 

Department of Materials Molecular Science (Director: YOKOYAMA, Toshihiko)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Electronic Structure YOKOYAMA,
Toshihiko
 

KOITAYA,
Takanori

YAMAMOTO,
Kohei

 

 

KIMURA,
Shin-ichi
(Cross Appt.)
       
  SUGIMOTO, Toshiki SAKURAI, Atsunori  

TSURUOKA,
Kazuyuki

SAITO, Hikaru

Electronic Properties

YAMAMOTO, Hiroshi#

       
Molecular Functions HIRAMOTO,
Masahiro
 

IZAWA,
Seiichiro

  KIKUCHI, Mitsuru
  NISHIMURA,
Katsuyuki
     
  KOBAYASHI, Genki TAKEIRI, Fumitaka  

 

Materials Molecular Science ##

KISHINE,

Jun-ichiro##

FURUKAWA, Ko##

OSHIMA, Yugo##

     

 

Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science
(Director: IINO, Ryota)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biomolecular Functions

AONO,
Shigetoshi
#

 

MURAKI, Norifumi#

TAKEDA, Kouta

(Res.)

Dayeon NAM(ExCELLS)

KATO,
Koichi

 

YANAKA, Saeko

YAGI, Maho

 

IINO,
Ryota

  OTOMO, Akihiro

NOJIMA, Tatsuya

VISOOTSAT, Akasit

Biomolecular Sensing

AKIYAMA, Shuji

     
  KURAMOCHI,
Hikaru
   
Complex Catalysis UOZUMI, Yasuhiro   OKUMURA,
Shintaro

MASE, Toshiaki

  MOMIYAMA, Norie OHTSUKA, Naoya

FUJINAMI,
takeshi

Functional Coordination Chemistry   KUSAMOTO,
Tetsuro

MATSUOKA,
Ryota

 
  SEGAWA, 
Yasutomo
SUGIYAMA, Haruki  
Life and Coordination-Complex Molecular Science ##

FUKAZAWA, Aiko##

WATANABE, Rikiya##

UEDA,
Akira##

   

 

Research Center of Integrative Molecular Systems (Director: AKIYAMA, Shuji)
https://groups.ims.ac.jp/organization/cimos/en/

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Trans-Hierarchical Molecular Systems AKIYAMA, Shuji   MUKAIYAMA, Atsushi
FURUIKE, Yoshihiko
  OUYANG,
Dongyan
  KURAMOCHI,
Hikaru
YONEDA, Yusuke    
SAITO, Shinji#        
 

KOGA,
Nobuyasu
#

KOSUGI,
Takahiro

  KOGA, Rie
(ExCELLS)

 

KOBAYASHI, Genki#      
Functional Molecular Systems YAMAMOTO, Hiroshi  

HIROBE,
Daichi

SATO, Takuro

URUICHI,
Mikio
 
Biomolecular Systems AONO,
Shigetoshi
#
       
KATO,
Koichi
#
       
IINO,
Ryota
#
       

 

Center for Mesoscopic Sciences (Director: OKAMOTO, Hiromi)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Quantum Systems OHMORI, Kenji#    

OKANO,
Yasuaki

CHIBA,
Hisashi

 
 

SUGIMOTO, Toshiki#

 

 
  MINAMITANI, Emi#    
Supersensitive Measurements OKAMOTO, Hiromi  

NARUSHIMA, Tetsuya

YOSHIZAWA, Daichi

Hyo-Yong Ahn
(Res.)#

 

EHARA, Masahiro#      
Broadband Multiscale Analysis IINO, Ryota#      
  KUMAGAI, Takashi*    

 

Division of Advanced Molecular Science

Distinguished Professor Assistant Professor
FUJITA, Makoto* MITSUHASHI, Takaaki (Res.)

 

Professor
(Cross Appointment)
Associate Professor
(Cross Appointment)
KIMURA, Shin-ichi  
  TAKAYA, Hikaru

 

 Division of Research Innovation and Collaboration

Project Professor Special Senior
Specialist
Post-Doctoral Fellow
TAIRA, Takunori SANO, Yuji

KAUSAS, Arvydas; Yahia, Vincent;
LIM, HwanHong
; Takeya Thomas Kei; ICHII,Tomoaki

 

UVSOR Synchrotron Facility (Director: KERA, Satoshi)
http://www.uvsor.ims.ac.jp/defaultE.html

Division Professor Associate Professor Senior Researcher Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Advanced Accelerator Research

KATOH, Masahiro
(Project Prof. )

    FUJIMOTO, Masaki

 

Beam Physics and Diagnostics Research   TAIRA, Yoshitaka     SALEHI DERAKH TANJANI,Elham
   

MATSUI,
Fumihiko

  MATSUDA, Hiroyuki
      OHIGASHI,
Takuji
 
Advanced Solid State Physics   TANAKA,
Kiyohisa
  IDETA, Shinichiro  
Advanced Photochemistry       IWAYAMA, Hiroshi  

 

Technical Staff

HAYASHI, Kenji (SC);  YAMAZAKI, Junichiro (UC);

SAKAI, Masahiro (UC)TESHIMA, Fumitsuna; KONDO, Naonori;
YANO, Takayuki; 
MAKITA, Seiji (UC); YUZAWA, Hayato; OTA Hiroshi

 

Research Center for Computational Science (Okazaki Research Facilities)
Director: EHARA, Masahiro

https://ccportal.ims.ac.jp/en/

Professor

Associate

Professor

Assistant

Professor

Post-Doctoral

Fellow

EHARA, Masahiro     KANAZAWA, Yuki
  OKAZAKI, Kei-ichi  

Titouan

Jaunet-Lahary

 

OKUMURA, Hisashi#

   

SAITO, Shinji#

     
    ISHIDA, Tateki#  
  OONO, Hitoshi    

 

Technical
Staff

IWAHASHI, Kensuke (SC);  NAITO, Shigeki (UC); SAWA, Masataka; NAGAYA, Takakazu; KAMIYA, Motoshi; KINOSHITA, Takamasa


Instrument Center (Director: YOKOYAMA, Toshihiko )
https://www.ims.ac.jp/en/research/equipment_center.html

Team Leader Senior Researcher Project Research Staff Technical Staff
NAKAMURA, Toshikazu
SUZUKI, Toshiyasu
MINATO, Taketoshi

OOHARA,
Mika

ISHIYAMA, Osamu

TAKAYAMA, Takashi (SC);
MIZUKAWA, Tetsunori;
OKANO, Yoshinori; UEDA, Tadashi; FUJIWARA, Motoyasu; ASADA, Mizue

 

Equipment Development Center (Director: YAMAMOTO, Hiroshi)
https://www.ims.ac.jp/en/research/device_dev.html

Technical Staff

KONDOU, Takuhiko (SC); MIZUTANI, Nobuo (UC); TOYODA, Tomonori;
MATSUO, Junichi; TAKADA, Noriko; KIMURA, Sachiyo; KIKUCHI, Takuro;
KIMURA, Kazunori

 

Safety Office (Head: TANAKA, Shoji)

TANAKA, Shoji

(Project Research Staff)

TOMURA, Masaaki

(Research Assistant)

Technical Staff (#)

TAKAYAMA, Takashi; MIZUTANI, Nobuo; 
SAKAI, Masahiro; KONDO, Naonori
;
UEDA, Tadashi; MAKITA, Seiji


Research Enhancement Strategy Office (Head: OKAMOTO, Hiromi)

Staff

KATAYANAGI, Hideki (Research Assistant); HARADA, Miyuki (UC) 


Technical Division (Head: SHIGEMASA, Eiji )

Technical Specialist Staff
NAKAMURA, Eiken;
MIZUTANI, Fumiyasu 

UCHIYAMA, Koichi (UC)
 (see above)

 

National Institutes of Natural Sciences

Exploratory Research Center on Life and Living Systems (ExCELLS)
Director: KATO, Koichi
http://www.excells.orion.ac.jp/en