HOME arrowResearch arrow Organization List

Organization List

Director General KAWAI, Maki
Deputy Director General OKAMOTO, Hiromi


[##: Visiting Professor or Visiting Associate Professor]
[#: Adjunct] [*: additional post]
[SC: Section Chief] [UC: Unit Chief][TL: Team Leader] 

Department of Theoretical and Computational Molecular Science
(Director: SAITO, Shinji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Theoretical Molecular Science I SAITO,
Shinji
 

MORI,
Toshifumi

KODA,
Shin-ichi

INAGAKI,
Taichi

MATSUMURA, Yoshihiro

  MINAMITANI, Emi  

HINODE, Kenji

OKUGAWA, Shinichi

    IIDA, Kenji

 

Theoretical Molecular Science II ISHIZAKI, Akihito  

NGUYEN,
Thanh Phuc

KATO, Akihito

FUJIHASHI,Yuta

Computational Molecular Science

EHARA,
Masahiro
#

   

ZHAO, Pei

Vignesh KR

 

OKUMURA, Hisashi#

ITOH, Satoru

 
    ISHIDA,
Tateki
 
OKAZAKI, Susumu*      
Theoretical and Computational Molecular Science  

FUJITA,
Takatoshi
(Res. )

   
 

OKAZAKI,
Kei-ichi

(Res. )

 

MAHMOOD,
Md. Iqbal

Titouan Jaunet-Lahary

NAKANO, Masayoshi##

NAKAYAMA,
Akira##

KIM Kang##

   

 

Department of Photo-Molecular Science (Director: OHMORI, Kenji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Photo-Molecular Science I

OKAMOTO,
Hiromi
#

 

 

 
Photo-Molecular Science II OHMORI, Kenji  

SUGAWA, Seiji

Sylvain de Leseleuc

TOMITA, Takafumi (Res.)

ZHANG, Yichi
BHARTI, Vineet
TANAKA, Akira

KUNIMI, Masaya

Photo-Molecular Science III     NAGASAKA,
Masanari
 
KERA, Satoshi    

LEE, Dooyong

HASEGAWA, Yuri

Photo-Molecular Science Ⅳ ## FUKUI,
Ken-ichi##

KANEYASU,
Tatsuo##

KATSUKI,

Hiroyuki##

   

 

Department of Materials Molecular Science (Director: YOKOYAMA, Toshihiko)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Electronic Structure YOKOYAMA,
Toshihiko
 

KOITAYA,
Takanori

YAMAMOTO,
Kohei

 

NAKAMURA,
Takahiro

CHAVEANGHON,
Suwilai

  SUGIMOTO, Toshiki SAKURAI, Atsunori    
Electronic Properties

YAMAMOTO, Hiroshi#

       
Molecular Functions HIRAMOTO,
Masahiro
 

IZAWA,
Seiichiro

  KIKUCHI, Mitsuru
  NISHIMURA,
Katsuyuki
     
  KOBAYASHI, Genki TAKEIRI, Fumitaka  

 

Materials Molecular Science ##

KISHINE,

Jun-ichiro##

FURUKAWA, Ko##

OSHIMA, Yugo##

     

 

Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science
(Director: IINO, Ryota)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biomolecular Functions

AONO,
Shigetoshi
#

 

MURAKI, Norifumi#

 

KATO,
Koichi

 

YANAKA, Saeko

YAGI, Maho

WATANABE,
Hiroki
 (Res.)#
SHIRATAKI,
Chikako (Res.)#

 

IINO,
Ryota

 

NAKAMURA,
Akihiko

ANDO, Jun

TAKEDA,
Kimitoshi

 

KURIHARA,
Kensuke
 (Res.)#

   
    KURAHASHI,
Takuya
 
Biomolecular Sensing

AKIYAMA, Shuji

     
    TSUKAMOTO, Hisao  
Complex Catalysis UOZUMI, Yasuhiro    

ANGGI,

Eka Putra

SUGIYAMA,
Yuya

  MOMIYAMA, Norie  

FUJINAMI,
takeshi

OHTSUKA,
Naoya

Functional Coordination Chemistry MASAOKA, Shigeyuki*    

 

  KUSAMOTO,
Tetsuro
   
Life and Coordination-Complex Molecular Science ##

SAKURAI, Hidehiro##

UCHIHASHI,
Takayuki##

YAMADA,
Teppei##
   

 

Research Center of Integrative Molecular Systems (Director: AKIYAMA, Shuji)
http://cimos.ims.ac.jp/en/

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Trans-Hierarchical Molecular Systems AKIYAMA, Shuji   MUKAIYAMA, Atsushi
FURUIKE, Yoshihiko
  OUYANG,
Dongyan
 

KOGA,
Nobuyasu
#

KOSUGI,
Takahiro

   

SAITO, Shinji#

       
Functional Molecular Systems YAMAMOTO, Hiroshi  

SUDA,
Masayuki

KAWAGUCHI,
Genta
 (Res.)

HIROBE,
Daichi

URUICHI,
Mikio
 
 

KOBAYASHI, Genki#

     
Biomolecular Systems AONO,
Shigetoshi
#
       
KATO,
Koichi
#
       
IINO,
Ryota
#
       

 

Center for Mesoscopic Sciences (Director: OKAMOTO, Hiromi)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Quantum Systems OHMORI, Kenji#    

OKANO,
Yasuaki

CHIBA,
Hisashi

 
 

SUGIMOTO, Toshiki#

 

 
Supersensitive Measurements OKAMOTO, Hiromi  

NARUSHIMA, Tetsuya

YOSHIZAWA, Daichi

Hyo-Yong Ahn
(Res.)#

YAMANISHI, Junsuke

Broadband Multiscale Analysis IINO, Ryota#      
FUJI, Takao*  

NOMURA,
Yutaka

 

 

Division of Advanced Molecular Science

Distinguished Professor FUJITA, Makoto*

 

Division of Research Innovation and Collaboration

Project Professor Post-Doctoral Fellow
TAIRA, Takunori

ZHENG, Lihe   KAUSAS, Arvydas   Yahia, Vincent   LIM, HwanHong

SANO, Yuji

 

UVSOR Synchrotron Facility (Director: KERA, Satoshi)
http://www.uvsor.ims.ac.jp/defaultE.html

Division Professor Associate Professor Senior Researcher Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Advanced Accelerator Research

KATOH, Masahiro
(Project Prof. )

    FUJIMOTO, Masaki  
Beam Physics and Diagnostics Research    

MATSUI,
Fumihiko

   
      OHIGASHI,
Takuji
 
Advanced Solid State Physics   TANAKA,
Kiyohisa
  IDETA, Shinichiro  
Advanced Photochemistry       IWAYAMA, Hiroshi  

 

Technical Staff

HAYASHI, Kenji (SC);  YAMAZAKI, Junichiro (UC);

SAKAI, Masahiro (UC)TESHIMA, Fumitsuna; KONDO, Naonori;
YANO, Takayuki; 
MAKITA, Seiji; YUZAWA, Hayato

 

Research Center for Computational Science (Director: EHARA, Masahiro

https://ccportal.ims.ac.jp/en/

Professor

Associate

Professor

Assistant

Professor

Post-Doctoral

Fellow

EHARA, Masahiro      
 

OKUMURA, Hisashi#

   

SAITO, Shinji#

     
    ISHIDA, Tateki#  
    OONO, Hitoshi  

 

Technical
Staff

IWAHASHI, Kensuke (SC);  NAITO, Shigeki (UC);
SAWA, Masataka; MATSUO, Junichi; NAGAYA, Takakazu;
KAMIYA, Motoshi

 

Exploratory Research Center on Life and Living Systems (Director: KATO, Koichi)
http://www.excells.orion.ac.jp/en

 
Group Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biomolecular Organization Research KATO, Koichi  

YAGI, Maho
YANAKA, Saeko#

WATANABE,
Hiroki
(Res.)

SHIRATAKI,
Chikako (Res.)

ISHII,
Kentaro

SUZUKI,
Tatsuya

Metallobiology AONO, Shigetoshi  

MURAKI, Norifumi

 
Biomolecular Dynamics Simulation   OKUMURA,
Hisashi

ITOH, Satoru#

 
Protein Design   KOGA,
Nobuyasu

KOSUGI,
Takahiro
#

KOGA,Rie

KOBAYASHI, Naoya

Constructive Biology  

KURIHARA,
Kensuke
(Res.)

   

 

Instrument Center (Director: YOKOYAMA, Toshihiko )

Team Leader Project Research Staff Technical Staff
NAKAMURA, Toshikazu
SUZUKI, Toshiyasu

OOHARA, Mika

ISHIYAMA, Osamu

TAKAYAMA, Takashi (SC);
MIZUKAWA, Tetsunori;
OKANO, Yoshinori;
UEDA, Tadashi; FUJIWARA, Motoyasu; ASADA, Mizue

 

Equipment Development Center (Director: YAMAMOTO, Hiroshi)

Technical Staff

KONDOU, Takuhiko (SC); MIZUTANI, Nobuo (UC); TOYODA, Tomonori;
TAKADA, Noriko; KIMURA, Sachiyo; KIKUCHI, Takuro; KIMURA, Kazunori

 

Safety Office (Head: TANAKA, Shoji)

TANAKA, Shoji

(Project Research Staff)

TOMURA, Masaaki

(Research Assistant)

Technical Staff (#)

TAKAYAMA, Takashi; MIZUTANI, Nobuo; 
SAKAI, Masahiro; KONDO, Naonori
;
UEDA, Tadashi; MAKITA, Seiji


Research Enhancement Strategy Office (Head: OKAMOTO, Hiromi)

Staff

KATAYANAGI, Hideki (Research Assistant); HARADA, Miyuki (UC) 


Technical Division (Head: SHIGEMASA, Eiji )

Technical Specialist Staff
AOYAMA, Masaki; NAKAMURA, Eiken;
MIZUTANI, Fumiyasu 

UCHIYAMA, Koichi (UC)
 (see above)