HOME arrowResearch arrow Organization List

Organization List

 

Director General KAWAI, Maki
Deputy Director General OKAMOTO, Hiromi


[##: Visiting Professor or Visiting Associate Professor]
[#: Adjunct] [*: additional post]
[SC: Section Chief] [UC: Unit Chief][TL: Team Leader] 

Department of Theoretical and Computational Molecular Science
(Director: SAITO, Shinji)

Division

Pro

fessor

Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Theoretical Molecular Science I SAITO,
Shinji
 

MORI,
Toshifumi

KODA,
Shin-ichi

MATSUMURA, Yoshihiro

INAGAKI,
Taichi

MAURYA, Manish

  MINAMITANI, Emi

SHITADE,
ATSUO

HINODE, Kenji

OKUGAWA, Shinichi

  IIDA, Kenji*    
Theoretical Molecular Science II ISHIZAKI, Akihito  

NGUYEN,
Thanh Phuc

FUJIHASHI,Yuta

Computational Molecular Science

EHARA,
Masahiro
#

   

ZHAO, Pei

Vignesh KR

 

OKUMURA, Hisashi#

ITOH, Satoru

 
    ISHIDA,
Tateki
 
OKAZAKI, Susumu*      
Theoretical and Computational Molecular Science  

FUJITA,
Takatoshi
(Res. )

   
 

OKAZAKI,
Kei-ichi

(Res. )

 

MAHMOOD,
Md. Iqbal

Titouan Jaunet-Lahary

NAKANO, Masayoshi##
NAKAYAMA,
Akira##

KIM Kang##

   

 

Department of Photo-Molecular Science (Director: OHMORI, Kenji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Photo-Molecular Science I

OKAMOTO,
Hiromi
#

 

 

 
Photo-Molecular Science II OHMORI, Kenji  

SUGAWA, Seiji

Sylvain de Leseleuc

TOMITA, Takafumi (Res.)

ZHANG, Yichi
BHARTI, Vineet

KUNIMI, Masaya

Photo-Molecular Science III     NAGASAKA,
Masanari
 
KERA, Satoshi
TAKAYA, Hikaru
(Cross Ap.) 
 

HASEGAWA, Yuri

YANG, JinPeng

YAMADA,Kazuto

Photo-Molecular Science Ⅳ ## FUKUI,
Ken-ichi##

KANEYASU,
Tatsuo##

KATSUKI,

Hiroyuki##

   

 

Department of Materials Molecular Science (Director: YOKOYAMA, Toshihiko)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Electronic Structure YOKOYAMA,
Toshihiko
 

KOITAYA,
Takanori

YAMAMOTO,
Kohei

 

NAKAMURA,
Takahiro

CHAVEANGHON,
Suwilai

  SUGIMOTO, Toshiki SAKURAI, Atsunori    
Electronic Properties

YAMAMOTO, Hiroshi#

       
Molecular Functions HIRAMOTO,
Masahiro
 

IZAWA,
Seiichiro

  KIKUCHI, Mitsuru
  NISHIMURA,
Katsuyuki
     
  KOBAYASHI, Genki TAKEIRI, Fumitaka  

 

Materials Molecular Science ##

KISHINE,

Jun-ichiro##

FURUKAWA, Ko##

OSHIMA, Yugo##

     

 

Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science
(Director: IINO, Ryota)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biomolecular Functions

AONO,
Shigetoshi
#

 

MURAKI, Norifumi#

 

KATO,
Koichi

 

YANAKA, Saeko

YAGI, Maho

 

IINO,
Ryota

   

TAKEDA,
Kimitoshi

OTOMO,
Akihiro

 

KURIHARA,
Kensuke
 (Res.)#

   
    KURAHASHI,
Takuya
 
Biomolecular Sensing

AKIYAMA, Shuji

     
    TSUKAMOTO, Hisao  
Complex Catalysis UOZUMI, Yasuhiro   OKUMURA,
Shintaro

ANGGI,
Eka Putra

SUGIYAMA,
Yuya

SHEN, Guanshuo

MASE, Toshiaki

  MOMIYAMA, Norie  

FUJINAMI,
takeshi

OHTSUKA,
Naoya

Functional Coordination Chemistry   KUSAMOTO,
Tetsuro

MATSUOKA,
Ryota

 
Life and Coordination-Complex Molecular Science ##

SAKURAI, Hidehiro##

UCHIHASHI,
Takayuki##

YAMADA,
Teppei##
   

 

Research Center of Integrative Molecular Systems (Director: AKIYAMA, Shuji)
https://groups.ims.ac.jp/organization/cimos/en/

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Trans-Hierarchical Molecular Systems AKIYAMA, Shuji   MUKAIYAMA, Atsushi
FURUIKE, Yoshihiko
  OUYANG,
Dongyan
SAITO, Shinji#        
 

KOGA,
Nobuyasu
#

KOSUGI,
Takahiro

   

 

KOBAYASHI, Genki#      
Functional Molecular Systems YAMAMOTO, Hiroshi  

SUDA,
Masayuki

HIROBE,
Daichi

URUICHI,
Mikio
 
Biomolecular Systems AONO,
Shigetoshi
#
       
KATO,
Koichi
#
       
IINO,
Ryota
#
       

 

Center for Mesoscopic Sciences (Director: OKAMOTO, Hiromi)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Quantum Systems OHMORI, Kenji#    

OKANO,
Yasuaki

CHIBA,
Hisashi

 
 

SUGIMOTO, Toshiki#

 

 
  MINAMITANI, Emi#    
Supersensitive Measurements OKAMOTO, Hiromi  

NARUSHIMA, Tetsuya

YOSHIZAWA, Daichi

Hyo-Yong Ahn
(Res.)#

YAMANISHI, Junsuke

EHARA,
Masahiro
#
     
Broadband Multiscale Analysis IINO, Ryota#      
   

NOMURA,
Yutaka

 

 

Division of Advanced Molecular Science

Distinguished Professor FUJITA, Makoto*

 

Division of Research Innovation and Collaboration

Project Professor Post-Doctoral Fellow
TAIRA, Takunori

SANO, Yuji

KAUSAS, Arvydas   Yahia, Vincent   LIM, HwanHong  Takeya Thomas Kei

 

UVSOR Synchrotron Facility (Director: KERA, Satoshi)
http://www.uvsor.ims.ac.jp/defaultE.html

Division Professor Associate Professor Senior Researcher Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Advanced Accelerator Research

KATOH, Masahiro
(Project Prof. )

    FUJIMOTO, Masaki

SALEHI DERAKH TANJANI,Elham

MATSUDA, Hiroyuki

Beam Physics and Diagnostics Research    

MATSUI,
Fumihiko

   
      OHIGASHI,
Takuji
 
Advanced Solid State Physics   TANAKA,
Kiyohisa
  IDETA, Shinichiro  
Advanced Photochemistry       IWAYAMA, Hiroshi  

 

Technical Staff

HAYASHI, Kenji (SC);  YAMAZAKI, Junichiro (UC);

SAKAI, Masahiro (UC)TESHIMA, Fumitsuna; KONDO, Naonori;
YANO, Takayuki; 
MAKITA, Seiji; YUZAWA, Hayato; OTA Hiroshi

 

Research Center for Computational Science (Okazaki Research Facilities)
Director: EHARA, Masahiro

https://ccportal.ims.ac.jp/en/

Professor

Associate

Professor

Assistant

Professor

Post-Doctoral

Fellow

EHARA, Masahiro      
 

OKUMURA, Hisashi#

   

SAITO, Shinji#

     
    ISHIDA, Tateki#  
  OONO, Hitoshi    

 

Technical
Staff

IWAHASHI, Kensuke (SC);  NAITO, Shigeki (UC);
SAWA, Masataka; MATSUO, Junichi; NAGAYA, Takakazu;
KAMIYA, Motoshi; KINOSHITA, Takamasa


Instrument Center (Director: YOKOYAMA, Toshihiko )
https://www.ims.ac.jp/en/research/equipment_center.html

Team Leader Project Research Staff Technical Staff
NAKAMURA, Toshikazu
SUZUKI, Toshiyasu

OOHARA, Mika

ISHIYAMA, Osamu

TAKAYAMA, Takashi (SC);
MIZUKAWA, Tetsunori;
OKANO, Yoshinori;
UEDA, Tadashi; FUJIWARA, Motoyasu; ASADA, Mizue

 

Equipment Development Center (Director: YAMAMOTO, Hiroshi)
https://www.ims.ac.jp/en/research/device_dev.html

Technical Staff

KONDOU, Takuhiko (SC); MIZUTANI, Nobuo (UC); TOYODA, Tomonori;
TAKADA, Noriko; KIMURA, Sachiyo; KIKUCHI, Takuro; KIMURA, Kazunori

 

Safety Office (Head: TANAKA, Shoji)

TANAKA, Shoji

(Project Research Staff)

TOMURA, Masaaki

(Research Assistant)

Technical Staff (#)

TAKAYAMA, Takashi; MIZUTANI, Nobuo; 
SAKAI, Masahiro; KONDO, Naonori
;
UEDA, Tadashi; MAKITA, Seiji


Research Enhancement Strategy Office (Head: OKAMOTO, Hiromi)

Staff

KATAYANAGI, Hideki (Research Assistant); HARADA, Miyuki (UC) 


Technical Division (Head: SHIGEMASA, Eiji )

Technical Specialist Staff
AOYAMA, Masaki; NAKAMURA, Eiken;
MIZUTANI, Fumiyasu 

UCHIYAMA, Koichi (UC)
 (see above)

 

National Institutes of Natural Sciences

Exploratory Research Center on Life and Living Systems (ExCELLS)
Director: KATO, Koichi
http://www.excells.orion.ac.jp/en