HOME arrowResearch arrow Organization List

Organization List

 

Director General KAWAI, Maki
Deputy Director General OKAMOTO, Hiromi


[##: Visiting Professor or Visiting Associate Professor]
[#: Adjunct] [*: additional post]
[SC: Section Chief] [UC: Unit Chief][TL: Team Leader] 

Department of Theoretical and Computational Molecular Science
(Director: SAITO, Shinji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Theoretical Molecular Science I SAITO,
Shinji
 

MORI,
Toshifumi

KODA,
Shin-ichi

MATSUMURA,
Yoshihiro

  MINAMITANI, Emi    
    IIDA, Kenji

 

Theoretical Molecular Science II ISHIZAKI, Akihito  

NGUYEN,
Thanh Phuc

KATO, Akihito

FUJIHASHI,Yuta

Computational Molecular Science

EHARA,
Masahiro
#

   

ZHENG, Hong

VELLOTH,
Archana

KOIZUMI,
Kenichi

ZHAO, Pei

Vignesh KR

 

OKUMURA, Hisashi#

ITOH, Satoru

 
    ISHIDA,
Tateki
 
OKAZAKI, Susumu*      
      ISHIMURA,
Kazuya
Theoretical and Computational Molecular Science  

FUJITA,
Takatoshi
(Res. )

   
 

OKAZAKI,
Kei-ichi

(Res. )

  MAHMOOD,
Md. Iqbal

NAKANO, Masayoshi##

NAKAYAMA,
Akira##

KIM Kang##

   

 

Department of Photo-Molecular Science (Director: OHMORI, Kenji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Photo-Molecular Science I

OKAMOTO,
Hiromi
#

 

 

 
Photo-Molecular Science II OHMORI, Kenji  

TANAKA,
Akira
(Res.)

SUGAWA, Seiji

Sylvain de Leseleuc

ZHANG,
Yichi

BHARTI,
Vineet
Photo-Molecular Science III     NAGASAKA,
Masanari
 
KERA, Satoshi     MEISSNER,
Matthias
 
 
Photo-Molecular Science Ⅳ ## KANAI, Kaname## KANEYASU,
Tatsuo##
   

 

Department of Materials Molecular Science (Director: YOKOYAMA, Toshihiko)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Electronic Structure YOKOYAMA,
Toshihiko
  KOITAYA,
Takanori
 

NAKAMURA,
Takahiro

CHAVEANGHON,
Suwilai

  SUGIMOTO, Toshiki SAKURAI, Atsunori   AIGA,
Norihiro
Electronic Properties

YAMAMOTO, Hiroshi#

       
Molecular Functions HIRAMOTO,
Masahiro
 

IZAWA,
Seiichiro

  KIKUCHI, Mitsuru
  NISHIMURA,
Katsuyuki
     
  KOBAYASHI, Genki TAKEIRI, Fumitaka  

 

Materials Molecular Science ##

NAKAMURA、

Masakazu##

TAJIMA, Naoya##

       

 

Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science
(Director: IINO, Ryota)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biomolecular Functions

AONO,
Shigetoshi
#

 

MURAKI, Norifumi#

 

KATO,
Koichi

 

YANAKA, Saeko

YAGI, Maho

WATANABE,
Hiroki
 (Res.)#
SHIRATAKI,
Chikako (Res.)#

 

IINO,
Ryota

 

NAKAMURA,
Akihiko

ANDO, Jun

 

 

KURIHARA,
Kensuke
 (Res.)#

   
    KURAHASHI,
Takuya
 
Biomolecular Sensing

AKIYAMA, Shuji

     
    TSUKAMOTO, Hisao  
Complex Catalysis UOZUMI, Yasuhiro   OSAKO, Takao
HAMASAKA, Go

Hirata, Shuichi

ANGGI,
Eka Putra

SUGIYAMA,
Yuya

  MOMIYAMA, Norie IZUMISEKI, Atsuto

FUJINAMI,
takeshi

OHTSUKA,
Naoya

Functional Coordination Chemistry MASAOKA, Shigeyuki*   KONDO, Mio

V.K.K. Praneeth

OKAMURA,
Masaya

CHINAPANG,
Pondchanok

  KUSAMOTO,
Tetsuro
   
Life and Coordination-Complex Molecular Science ##

SAKURAI, Hidehiro##

UCHIHASHI,
Takayuki##

YAMADA,
Teppei##
   

 

Research Center of Integrative Molecular Systems (Director: AKIYAMA, Shuji)
http://cimos.ims.ac.jp/en/

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Trans-Hierarchical Molecular Systems AKIYAMA, Shuji   MUKAIYAMA, Atsushi
FURUIKE, Yoshihiko
  OUYANG,
Dongyan
 

KOGA,
Nobuyasu
#

KOSUGI,
Takahiro

   

SAITO, Shinji#

       
Functional Molecular Systems YAMAMOTO, Hiroshi  

SUDA,
Masayuki

KAWAGUCHI,
Genta
 (Res.)

HIROBE,
Daichi

URUICHI,
Mikio
 
 

KOBAYASHI, Genki#

     
Biomolecular Systems AONO,
Shigetoshi
#
       
KATO,
Koichi
#
       
IINO,
Ryota
#
       

 

Center for Mesoscopic Sciences (Director: OKAMOTO, Hiromi)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Quantum Systems OHMORI, Kenji#    

OKANO,
Yasuaki

CHIBA,
Hisashi

 
 

SUGIMOTO, Toshiki#

 

 
Supersensitive Measurements OKAMOTO, Hiromi  

NARUSHIMA, Tetsuya

YOSHIZAWA, Daichi

Hyo-Yong Ahn
(Res.)#

HASHIYADA,
Shun

    ISHIZUKI, Hideki

SATO, Yoichi

ZHENG, Lihe

KAUSAS,
Arvydas

YAHIA, Vincent

LIM, HwanHong

Broadband Multiscale Analysis IINO, Ryota#      
FUJI, Takao*  

NOMURA,
Yutaka

REZVANI,
Seyedali

 

Division of Advanced Molecular Science

Distinguished Professor FUJITA, Makoto*

 

Division of Research Innovation and Collaboration

Project 
Professor
TAIRA, Takunori

 

UVSOR Synchrotron Facility (Director: KERA, Satoshi)
http://www.uvsor.ims.ac.jp/defaultE.html

Division Professor Associate Professor Senior Researcher Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Advanced Accelerator Research

KATOH,
Masahiro
*

    FUJIMOTO, Masaki GUO, Lei
Beam Physics and Diagnostics Research    

MATSUI,
Fumihiko

   
      OHIGASHI,
Takuji
 
Advanced Solid State Physics   TANAKA,
Kiyohisa
  IDETA, Shinichiro  
Advanced Photochemistry       IWAYAMA, Hiroshi  

 

Technical Staff

HAYASHI, Kenji (SC);  YAMAZAKI, Junichiro (UC);

SAKAI, Masahiro (UC)TESHIMA, Fumitsuna; KONDO, Naonori;
YANO, Takayuki; 
MAKITA, Seiji; YUZAWA, Hayato

 

Research Center for Computational Science (Director: EHARA, Masahiro

https://ccportal.ims.ac.jp/en/

Professor

Associate

Professor

Assistant

Professor

Post-Doctoral

Fellow

EHARA, Masahiro      
 

OKUMURA, Hisashi#

   

SAITO, Shinji#

     
    ISHIDA, Tateki#  
    OONO, Hitoshi  

 

Technical
Staff

IWAHASHI, Kensuke (SC);  NAITO, Shigeki (UC);
SAWA, Masataka; MATSUO, Junichi; NAGAYA, Takakazu;
KAMIYA, Motoshi

 

Exploratory Research Center on Life and Living Systems (Director: KATO, Koichi)
http://www.excells.orion.ac.jp/en

 
Group Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biomolecular Organization Research KATO, Koichi  

YAGI, Maho
YANAKA, Saeko#

WATANABE,
Hiroki
(Res.)

SHIRATAKI,
Chikako (Res.)

ISHII,
Kentaro

SUZUKI,
Tatsuya

Metallobiology AONO, Shigetoshi  

MURAKI, Norifumi

 
Biomolecular Dynamics Simulation   OKUMURA,
Hisashi

ITOH, Satoru#

 
Protein Design   KOGA,
Nobuyasu

KOSUGI,
Takahiro
#

KOGA,Rie

KOBAYASHI, Naoya

Constructive Biology  

KURIHARA,
Kensuke
(Res.)

   

 

Instrument Center (Director: YOKOYAMA, Toshihiko )

Specially Appointed Research Staff Technical Staff
NAKAMURA, Toshikazu (TL
SUZUKI, Toshiyasu (TL)
OOHARA, Mika; AZUMA, Yosuke
ISHIYAMA, Osamu
TAKAYAMA, Takashi (SC); MIZUKAWA,
Tetsunori; OKANO, Yoshinori; UEDA, Tadashi;
FUJIWARA, Motoyasu; ASADA, Mizue

 

Equipment Development Center (Director: YAMAMOTO, Hiroshi)

Technical Staff

KONDOU, Takuhiko (SC); MIZUTANI, Nobuo (UC); TOYODA, Tomonori;
TAKADA, Noriko; KIMURA, Sachiyo; KIKUCHI, Takuro; KIMURA, Kazunori

 

Safety Office (Head: TANAKA, Shoji)

TANAKA, Shoji

(Specially Appointed Research Staff)

TOMURA, Masaaki

(Research Assistant)

Technical Staff (#)

TAKAYAMA, Takashi; MIZUTANI, Nobuo; 
SAKAI, Masahiro; KONDO, Naonori
;
UEDA, Tadashi; MAKITA, Seiji


Research Enhancement Strategy Office (Head: OKAMOTO, Hiromi)

Staff

KATAYANAGI, Hideki (Research Assistant); HARADA, Miyuki (UC) 


Technical Division (Head: SHIGEMASA, Eiji )

Technical Specialist Staff
AOYAMA, Masaki; NAKAMURA, Eiken;
MIZUTANI, Fumiyasu 

UCHIYAMA, Koichi (UC)
 (see above)